Monday, 20 May 2013

Facebook မွသင့္ကုိေၿပာၿပမွာမဟုတ္ေသာ အခ်က္(၁၃)ခ်က္

၁ ။ Facebook မွ သင့္အေၾကာင္းကိုမည္မွ်စုေဆာင္းသိရွိသလဲသိလိုလွ်င္ - Home Menu ထဲမွ Account Settings သို႔သြား၍ “ Down load a copy ofyourFacebookdata” အား Clickလုပ္ပါ။ ၂ ။ သင္သည္ default setting အား “Public” လုပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ update အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အား တစ္ကမာၻလံုးသို႔ မျဖန္႔ေဝလ ိုပါက “Privacy Setting “သို႔သြားေရာက္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ ၃ ။ သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြ၏ Post တိုင္းကိုသင္ျမင္ရမွာမဟုတ္သလို၊သင္၏updateသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း သင္၏သူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႔တစ္ဝက္ကသာျမင္ရပါလိမ့္မည္။ Facebook သည္ Usersမ်ားကိုsiteအားၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳ ေစလိုေသာေၾကာင့္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ အမ်ား ဆံုး၊ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေဝမ ႈအမ်ားဆံုး၊ ေဝဖန္ သံုးသပ္မႈအမ်ားဆံုး Post မ်ား ကို သာ ဦး စားေပးျမင္သာေစသည္။ ၄ ။ သင္သည္ Facebook သို႔ “ Signinဝင္ျပီးသည့္အခါ ေနာင္တြင္သင္internetsurfလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ အျမဲျဖစ္ေပၚေစသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို FB တြင္Share / Like လုပ္ထားေသာ Page မ်ားအားဝင္ ေရာက္ၾကည့္ရႈပါက သင္၏ Share/ Like ျပဳလုပ္ေသာ Information မ်ားအား မွတ္သားေပးထားသည္။ ၅ ။ သင္၏ Post မ်ားအား “Public” ျပဳလုပ္ထားခဲ့ပါက မသမာသူမ်ားမွသင္၏ Updateသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေတြ႔ျမင္ေနရသျဖင့္ မသမာမႈမ်ာ းအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏိုင္သည္ ။ အာမခံကုမၸဏီမ်ားသည ္Post လုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ေငြအရစ္က်ေပးေခ်ႏႈန္းမ်ားတိုးျမွင့္ျခင္း၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအားျငငး္ဆန္ျခင္း မ်ားျပဳ လုပ္ေလ့ရွိ ပါသည္။ ၆ ။ သင္၏ ေေစ႔စပ္လက္ထပ္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ သတင္းမ်ားအား FBမွသတင္း ေၾကျငာမႈတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ News Feeds တြင္ ၄င္းတို႔ ေနာက္တစ္ၾကိမ ္Log on လုပ္သည့္ အခ်ိန္အထိ တိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ ၇ ။ ဥပမာအားျဖင ့္သင္သည္ Gap Facebook page တြင္ ေစ်းဝယ္ရျခင္းအား ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သျဖင ့္ “Like” လုပ္ပါက coupon ေပၚလာေသာအခ်ိန္တြင္ သင္ေက်နပ္လိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ FB အားသင္၏အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိေစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကိုရေစပါသည္။ ၈ ။ သင္ဂရုစိုက္ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ Posts မ်ားအား လံုေလာက္စြာမၾကည့္ရႈရဘဲ၊ သင္မၾကည့္လိုေသာ သူငယ္ခ်င္း မ်ား၏ Post မ်ားအားျမင္ေတြ႔ေနရပါသလား? - New Feeds မ်ားအား Most Recent အျဖစ္စီစဥ္ပါ။ - သင္၏ Close Friends List ထဲသို႔ Favorite Friend မ်ားအားထည့္ပါ။ - သင္စိတ္မဝင္စားေသာ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႔အား unsubscribe လုပ္ပါ။ ၉ ။ FB သည္ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုေသာ companies မ်ားအား Advertising Space ေရာင္း ခ်ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြရရွိသည္။ ေၾကာ္ျငာလိုသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဆႏၵရွိသည္႔ေနရာ၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား နယ္ပယ္၊ပညာအရည္အခ်င္း level စသည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ စံအေနအထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္Pages မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္ေပးသည္။ ၁ဝ ။ သင္သည္ သင္၏အေရးၾကီးေသာ Post မ်ားအား သင္ ၏သူငယ္ခ်င္း မ်ား သို႔ ေသခ်ာ စြာျမင္ေစလိုလွ်င္ - သင္၏ Update News အားသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ News Feedsထိပ္ဆံုး တြင္ေျပာင္းေရႊ႔ ေပၚလြင္ေစရန္ $7 မွ $10အထိ Fee ေပး၍ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၁၁ ။ အသံုးျပဳသူ အမ်ားစုဟာ time line ကို မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္timelineသည ္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Shareလုပ္ရန္ ထိေရာက္သည ့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Timeline သည္ ျမင္သာေသာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိ၍ ေစ်းကြက္အ တြင္း Brands ထိုးေဖာက္လိုသူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ Platform တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၂ ။ သင္၏ Posts မ်ားအား Facebook friends မ်ားၾကားတြင္ေတြ႔ျမင္ရမႈကို ကန္႔သတ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏ Post မ်ားအားboss မွလြဲ၍ အျခားေသာ သူမ်ားအားၾကည့္ရႈခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ - Status Update Box ၏ ညာဘက္ေအာက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာျမွားကို Click လုပ္ပါကOption အားလံုးကို ေတြ႔ျမင္ရပါ လိမ့္မည္။ ၁၃ ။ Facebook Log on လုပ္ေနစဥ္ သင္၏ computer အား ထားရစ္ ထြက္ခြာခဲ့ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ တျခားသူမွ သင္၏ Status တြင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Myanmar News Update ၏ စာမ်က္ႏွာ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.