Friday, 10 May 2013

love worlds(အခ်စ္ဆုိင္ရာစကားလုံးမ်ား)

စကားေလးကသံုးခြန္းထဲပါ။ I love you တဲ့။ သူ႔ကိုဖြင့္ဆိုဖို႔ၾကေတာ့စကားလံုးေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ဖြဲ႕ႏြဲ႕ၾကရလိမ့္မယ္။ ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာသံုးႏိုင္မယ့္ေ၀ါဟာရေတြကိုစုစည္းေပးထားတာပါ။ အေနာက္ကစာလံုးေတြက အဓိပၸါယ္ဆင္တူတာေတြ၊ category အုပ္စုတူတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Nouns of Love BEAUTY: attractiveness, charm, elegance, grace, loveliness အလွ CHARM: attraction, fascination, glamour ညွဳိ႕ဓါတ္၊ က်က္သေရ CONSORT: companion, comrade, mate, partner, soul-mate, spouse ၾကင္ေဖာ္ DELIGHT: enjoyment, gladness, happiness, joy, pleasure သာယာၾကည္ႏူးျခင္း DEVOTION: affection, attachment, fidelity, loyalty, dedication သံေယာဇဥ္၊ စြဲလမ္းမႈ DIGNITY: elegance, grace, stateliness ဣေျႏၵ။ ဂုဏ္သေရ FOREVER: always, eternity, perpetuity ထာ၀ရ HAPPINESS: bliss, cheerfulness, contentment, delight, joyfulness ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း HOPE: faith, optimism, reliance, belief, desire, wish ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ JOY: bliss, delight, elation, gladness, happiness ၀မ္းသာျခင္း၊ အားရျခင္း LOYALTY: allegiance, constancy, devotion, faithfulness, fidelity သစၥာရွိမႈ MARRIAGE: matrimony, nuptials, wedding, wedlock, bond, union လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း PROMISE: pledge, vow ကတိက၀တ္ RENEWAL: enlivenment, invigoration, regeneration, revival ျပန္ဆန္းသစ္ျခင္း RESPECT: admiration, appreciation, esteem, favor, honor, regard ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္း SACRIFICE: dedication, devotion, offering အနစ္နာခံျခင္း SINCERITY: candidness, candor, frankness, genuineness, honesty, ပြင့္လင္းျခင္း၊ စစ္မွန္ျခင္း SPIRIT: being, heart, mind, psyche, soul, energy, life, verve စိတ္၀ိဥာဥ္၊ လိပ္ျပာ WISDOM: insight, judgment, knowledge ဥာဏ္ပညာ၊ အသိတရား Adjectives of Love AFFECTIONATE: adoring, caring, considerate, devoted, loving ၾကင္နာေသာ၊ ျမတ္ႏိုးေသာ BEAUTIFUL: attractive, fair, lovely, stunning လွပေသာ DIVINE: godly, heavenly, glorious, wonderful, wondrous အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ဘုရား/နတ္မွ်ေသာ ENDLESS: continual, eternal, perpetual, unceasing, unending, timeless အဆံုးမရွိေသာ၊ FAITHFUL: constant, steady, steadfast, true သစၥာရွိေသာ၊ မေဖာက္ျပန္ေသာ FOND: affectionate, dear, devoted, loving ခ်စ္ခင္ေသာ၊ ျမတ္ႏိုးေသာ HAPPY: cheerful, glad, joyful, joyous, merry, pleased ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ HOPEFUL: hoping, optimistic, promising ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေသာ၊ အလားအလာေကာင္းေသာ INFINITE: endless, limitless, unbounded, immeasurable အဆံုးမရွိ၊ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ MARRIED: marital, matrimonial, nuptial, spousal, wedded, united လက္ထပ္ၿပီးေသာ NOBLE: august, royal, ethical, moral, virtuous, honorable ျမင့္ျမတ္ေသာ OPTIMISTIC: bright, sunny, upbeat, promising အေကာင္းျမင္တတ္ေသာ၊ PEACEFUL: placid, quiet, serene, still, undisturbed ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ PRICELESS: precious, inestimable, invaluable, valuable အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ SINCERE: genuine, honest, real, heartfelt ပြင့္လင္းေသာ၊ ႐ိုးသားေသာ TOTAL: complete, entire, whole, absolute, pure, sheer, utter လံုး၀ဥသံု၊ အႂကြင္းမဲ့ UNCOMMON: extraordinary, scarce, unusual, rare, unique ရွားပါးေသာ၊ ထူးကဲေသာ၊ သာမန္မဟုတ္ေသာ UNCORRUPTED: ethical, principled, untarnished မပ်က္ယြင္းေသာ၊ သန္႔စင္ေသာ UNDENIABLE: certain, incontestible, sure, undisputable မျငင္းဆန္ႏိုင္ေသာ UNDYING: deathless, immortal, eternal, everlasting မေသဆံုးႏိုင္ေသာ၊ ထာ၀ရတည္တံ့ေသာ UNFADING: enduring, lasting, undying, unfailing မညွိဳးႏြမ္းေသာ၊ မေပ်ာက္ကြယ္ေသာ UNIVERSAL: omnipresent, cosmic, global, worldwide ကမၻာကုန္က်ယ္သေရြ႕၊ ေနရာတိုင္းမွာရွိေသာ UNSELFISH: selfless, self-sacrificing တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္ေသာ VIBRANT: intense, strong, vivid, dynamic, energetic, vigorous စိုစိုလြင္လြင္၊ အေသြးစံု တက္တက္ႂကြႂကြ VIRTUOUS: ethical, moral, noble, principled, pure, righteous ဂုဏ္သေရျမင့္မားေသာ၊ ကိုယ္က်င့္ေကာင္းေသာ WARM: compassionate, sympathetic, tender, enthusiastic ေႏြးေထြးေသာ WORTHY: capable, deserving, desirable, suited, honorable, noble ထိုက္တန္ေသာ Verbs of Love CHERISH: esteem, prize, treasure, cultivate, foster, nurture ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည္။ တန္ဖိုးထားသည္။ HOPE: anticipate, await, count on, expect, look forward to ေမွ်ာ္လင့္သည္၊ ေစာင့္စားသည္။ INSPIRE: excite, exhilarate, motivate, stimulate, impress လႈံ႕ေဆာ္သည္။ ႏႈိးဆြသည္။ တက္ႂကြေစသည္။ LOVE: adore, cherish, treasure ခ်စ္သည္။ MARRY: espouse, wed, combine, couple, hitch, mate, link, unite လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္။ PRIZE: appreciate, value, cherish တန္ဖိုးထားသည္။ PROMISE: pledge, vow ကတိျပဳသည္။ RENEW: regenerate, restart, refresh, rekindle ျပန္လည္ဆန္းသစ္သည္။ RESPECT: honor, regard, value, admire ေလးျမတ္သည္။ UNITE: connect, converge, join, meet, merge, unify ညီညြတ္သည္။ စုစည္းသည္။ ေပါင္းဖက္သည္။ VALUE: assess, evaluate, rate, appreciate, prize တန္ဖိုးထားသည္။ ဇာနည္(MyWay!) Read more: Love Words (အခ်စ္ဆိုင္ရာစကားလံုးမ်ား) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A803268&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz2KYqEU2iu Posted in: အခ်စ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.